Utbildningar inom socialt arbete

Psykoterapigruppen Orion erbjuder en rad utbildningar, workshops och föreläsningar i en stor bredd av teman. De flesta utbildningarna går att erbjuda i allt från kortare föreläsningar på en timme, till halv- och heldagsföreläsningar, samt även längre processutbildningar som sträcker sig över tid. Vi skräddarsyr form och omfattning efter era behov och önskemål.

Öppna utbildningar och föreläsningar

Till våra öppna föreläsningar och utbildningar kan du anmäla dig och delta på egen hand. I dessa samlas deltagare från många olika verksamheter, till skillnad från våra beställningsutbildningar.

 

Beställningsutbildningar i socialt arbete

I listan nedan kan du läsa mer om alla våra beställningsutbildningar. 

De flesta utbildningarna går att erbjuda i allt från kortare föreläsningar på en timme, till halv- och heldagsföreläsningar, samt även längre processutbildningar som sträcker sig över tid. Vi skräddarsyr form och omfattning efter era behov och önskemål.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om varje ämne/utbildning:

Tematiska utbildningar

Våra tematiska utbildningar och föreläsningar
ACT - en behandlingsmetod för arbete med psykisk ohälsa

Välkommen på en utbildning i behandlings-metoden ACT. ACT är en behandlingsform som vanligen används vid terapeutisk behandling och har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk metod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. Metoden används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa.            


Beskrivning

Utbildningen riktar sig till personer som har möjlighet att starta upp grupper och till andra med intresse för ACT. Vi rekommenderar att man går utbildningen i den ordning som beskrivs, med andra ord att man går de två introduktionsföreläsningarna innan man påbörjar gruppledarutbildningen. Man kan också gå endast introduktionsdelen om man vill få kunskap om metoden men ej kommer att arbeta med att starta och leda grupper.

Efter utbildningen finns möjlighet att delta i en påbyggnadsdag och tillhörande handledning genomfört av utbildaren för det fortsatta arbetet med ACT enskilt och i grupp (den del som kallas uppföljning i utbildningsupplägget).

Det som lärs ut under den här utbildningen kan även användas i individuella kontakter med personal/elever/klienter/patienter och för att själv få verktyg för att följa det som är viktigt för dig och för att leva det liv som du vill leva.

Utbildningen är en kombination av föreläsning, upplevelsebaserade övningar och workshop där du som deltagare själv får öva på att omsätta moment i praktiken.


Verktyg deltagare får med sig:

 • Kunskap att arbeta utifrån behandlingsmetoden ACT
 • Kunskap för att starta upp grupper utifrån den modell som lärs ut


Om utbildaren

Nicklas Lakso är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i KBT. Han har sedan 2005 bland annat ett, handlett och utbildat grupper inom socialtjänst, barn/ungdom- och vuxenpsykiatrin, primärvård, familjecentral och kriminalvård. Han har utbildat flertalet grupper i metoden ACT med goda resultat.


Valbara tidsformat

 1 halvdag – Introduktion till ACT (del 1)

1 halvdag – Introduktion till ACT (del 2)

2 heldagar – Gruppledarutbildning (del 3)

1 halvdag – uppföljning (valfri)

VI kan även erbjuda en kortare inspirationsföreläsning på 90 minuter om ACT.

MOTIVERANDE SAMTAL (MI) - Grundutbildning

Välkommen på en utbildning i metoden Motiverande Samtal (MI)!

Utbildningen består av två heldagar. 22 april och 9 maj 2022.

MI är en personcentrerad kommunikationsform med syfte att underlätta förändring. Det är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få människor att känna sig delaktiga i samtalet.

MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick, med ursprungligt syfte att behandla alkoholproblem. I dag används dock metoden generellt i rådgivning och behandling för livsstilsrelaterade faktorer, så som alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera. Metoden är vanlig i verksamheter inom exempelvis hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Detta ingår i utbildningen:

·       Metodens bakgrund och historia

·       Information kring metodens evidens

·       Information om förändringsprocessen

·       Hur att skapa engagemang och allians

·       MI-andan

·       Förhållningssätt och verktyg inom MI

·       Ambivalens – tveksamhet inför förändring

·       Motstånd – naturligt och ofrånkomligt

·       Reflektivt empatiskt lyssnande

·       Grundläggande samtalsteknik

·       Bekräftelse

·       Öppna utforskande frågor

·       Reflektion/speglingar

·       Gruppdiskussioner

·       Praktiska övningar, exempel och träning

Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg utfärdat av utbildaren.

Om utbildaren

Björn Thulin har i hela sitt yrkesliv arbetat med socialt förändringsarbete och de senaste 20 åren till stor del med MI som kommunikationsmetod. Han utbildades själv inom metoden på KI och har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa inom ämnet för socialtjänst, ideell sektor, arbetsmarknadsenheter, skola, och många liknande verksamheter.

 

BEMÖTANDETEKNIK - Hur du minskar konflikter och ökar samarbetsförmågan

Denna utbildning ger dig på kort tid en ökad kunskap och förståelse för vad som får oss människor att  samarbeta och nå uppsatta mål. Genom reflektion och övning höjs medvetandegraden hos individen, vilket är nyckeln till att få grupper och individer att fungera bättre. Du ges en igångsättare som du sedan har möjlighet att jobba vidare med på hemmaplan för ett långsiktigt resultat.

 

Beskrivning
Föreläsningen innehåller teorier kring konflikter ur ett maktperspektiv och varför det lösningsfokuserade förhållningssättet skapar samarbetsmöjligheter och minskar destruktiva konflikter.

Utbildningens upplägg blandar teoretisk kunskap med återkommande reflektioner och övningar i mindre grupper utifrån specifika frågeställningar.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Teoretisk grund för mänsklig kommunikation och vad som skapar konflikt.
 • Coaching som samtalsverktyg för ett målfokuserat och handlingsinriktat arbete.
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt och hur det kan användas för att skapa energi, samarbete och öka möjligheten att se vägar framåt framåt.

Om utbildaren
Mirjam Johansson är socionom och utbildad ICF-coach. Hon har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. Sedan 2017 driver hon ett eget företag där hon utbildar socialtjänsten inom specifika utredningsmetoder. Det gemensamma fokuset för dessa utbildningar är det lösningsfokuserade förhållningssättet som hjälper oss att möta människor i svåra situationer. Parallellt med detta har hon coachande samtal för personer i olika livssituationer.

Hon har även utbildat samtliga inspektörer inom Arbetsmiljöverket i bemötande och konfliktreducerande samtal.

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som halvdag

 

KROPPSSPRÅKETS MAKT I MÖTET - En värdefull tillgång i förståelsen av oss själva och andra

Vi som arbetar med människor bär ofta stora delar av arbetet ordlöst i våra kroppar. Låt denna tysta kunskap bli till en rik källa av information och en värdefull tillgång i förståelsen av oss själva och andra. Vi kan vända känslor av maktlöshet, trötthet och stress till acceptans och en tilltro till den egna förmågan.

 

Beskrivning
Det kroppsliga minnets kunskaper kan vara en tung börda eller bli till en rik källa av information. För att det sistnämnda ska kunna ske behöver den tysta kunskapen uppmärksammas och bli förstådd.

Denna föreläsning riktar sig till alla yrkesgrupper som möter människor i sin profession och där samtalet har en central roll. Föreläsaren använder sig av metoder baserade på affektteori/affektreglering, strengths-based CBT. I föreläsningen ingår även mindfulnessmetoder som andning, grundning, centrering samt konstnärliga uttryck som rörelse, bild och musik där informativa, interaktiva och även kontemplativa moment varvas med varandra. 

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Fördjupa kunskapen om kroppsspråkets betydelse i möten,
 • Verktyg till att vara mer medvetet närvarande,
 • Verktyg för att vända känslor av maktlöshet, trötthet och stress till acceptans och tilltro till den egna förmågan,
 • Verktyg för att öka inspiration, lust och nyfikenhet

Om utbildaren
Nita Gyllander är leg psykoterapeut, rörelse/dansterapeut, lärare och handledare. Hon är medförfattare till forsknings-rapporterna ”Dansterapi för deprimerade tonårsflickor” och ”Dansterapi för pojkar med ADHD, Dans – forskning och utveckling”. Nita har arbetat som lärare och handledare sedan 2003 i bl.a. dansterapi och specialpedagogik vid Stockholms Konstnärliga Högskola samt Stockholms universitet. Hon är även lärare och handledare vid bl.a. Grundläggande utbildning samt Certifieringsutbildning i DMTT-metoden sedan 2008.

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: 1 tim eller som halvdag.

 

ALLIANS OCH SVÅRA SAMTAL - Det givande men ofta svåra och utmanande arbetet i mötet med klienter och brukare

Att arbeta inom socialtjänsten är intressant och givande men kan också vara svårt och utmanande. Välkommen på en föreläsning om svåra samtal inom socialtjänstens område.

 

Beskrivning
Att arbeta inom socialtjänsten innebär ofta att ha svåra samtal. Som socialsekreterare möter man människor i utsatta positioner, vilket ibland innebär att negativa situationer kan eskalera och samtalen blir svåra. Hur kan vi arbeta med att nå personer vi möter innan vi riskerar att hamna i en negativ spiral?

I denna utbildning går vi igenom strategier för att hantera eskalerande, negativa situationer. Vi tittar vidare på tips och tricks utifrån varje deltagares erfarenheter. Vi går även igenom hur man kan arbeta med samtal utifrån ett alliansskapande perspektiv, ger exempel på fallgropar och kommer med förslag på hur dessa kan undvikas och hur man kan arbeta med dessa.

Utbildningen är både informativ och interaktiv och blir alltid som mest givande när vi kan arbeta med faktiska situationer utifrån deltagarnas verklighet!

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Verktyg för hur man bemöter personer i affekt,
 • Verktyg för att undvika fallgropar i de svåra samtalen,
 • Verktyg för hur man tar sig ur svåra situationer,
 • Verktyg för hur vi skapar en god allians för att undvika att situationen eskalerar,
 • Litteraturtips för den som vill lära sig mer.

 

Om utbildaren
Åsa Löfström är socionom och leg psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Åsa har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor och har ett särskilt intresse för och kunskap kring just stress och utmattning.

 

Valbara tidsformat
Utbildningen kan varieras i längd: 1 timme, en halvdag eller en heldag .

 

DET ICKEPOLARISERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTTET - En lågaffektiv arbetsmodell

Det ickepolariserande förhållningssättet är med sin lågaffektiva karaktär mycket effektivt för att uppnå arbetsallianser med de svåraste klienter vi träffar på. Efter att ha närvarat på föreläsningen har du fått ökat förståelse för varför vissa inte kan ta emot det du har att erbjuda och har med dig praktiska verktyg för hur du ska nå just dessa individer på ett mer effektivt sätt.

 

Beskrivning
Det ickepolariserande förhållningssättet har med sin lågaffektiva karaktär en mycket stor effekt när man i sitt arbete möter människor som inte kan eller vill samarbeta. Detta är också mycket effektivt och inte sällan avgörande när man ska hjälpa barn/ungdomar att knyta an till nya familjehemsföräldrar och liknande situationer.

Vi ger en bakgrundsförklaring till det ickepolariserande förhållningssättets upprinnelse. Bland annat berörs ämnen inom metapsykologin samt anknytningsteoretiska ståndpunkter i syfte att förstå de mest fundamentala förutsättningar för vad det vill säga att vara en människa och vad människan behöver för att kunna växa upp och bli en aktiv samhällsmedborgare.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Hur ska man vara/göra/prata för att undvika att bidra till att konflikt uppstår,
 • Förståelse av språkstrukturens betydelse för att undvika att bidra till att konflikt uppstår,
 • Förståelse för varför det är så viktigt att använda sig av hänvisning,
 • Kunskap i att läsa av om det handlar om ovilja eller oförmåga hos den andra,
 • Ökad förståelse av varför vissa klarar sig i livet och andra inte gör det.    

Om utbildaren
Jan Jensen är socionom och har en teoretisk utbildning i jagstrukturerande psykoterapi. Sedan 2005 har han arbetat som handledare samt som föreläsare och utbildare inom teman så som Kris och trauma ur ett barnpsykiatriskt perspektiv, Komplex traumatisering, Exilproblematik, Asylproblematik, Anknytningsproblematik samt praktiska arbetsmodeller, etc. Som socionom har han bl.a. arbetat på BUP, och socialtjänsten med olika myndighetsutövande funktioner.

”I föreläsningssammanhang är det viktigt för mig att på ett prestigelöst sätt arbeta med att sprida och förankra fundamental kunskap om det mänskliga lidandet samt presentera praktiska och effektiva modeller för hur man kan arbeta för att bygga arbetsallians med de klienter/patienter som behöver vår hjälp mest.” – Jan Jensen

         

Valbara tidsformat
Utbildningen ges som en heldagsutbildning.

 

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT - För bl.a. ledarskap inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt organisationer

Välkommen på en föreläsning om att ha ett lösningsfokuserat arbetssätt både i teori och i praktik. Under föreläsningen får du en introduktion i hur ett lösningsfokuserat arbetssätt kan användas inom olika arbetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, organisationer, ledarskap etc.

 

Beskrivning
Denna utbildning/föreläsning ger en introduktion om hur ett lösningsfokuserat arbetssätt kan användas inom olika arbetsfält. Vi arbetar med en blandning av informativ föreläsning och enklare övningar samt belyser konkreta frågeställningar och fallbeskrivningar. Vid längre utbildning ingår även videostudier.  

Verktyg deltagare får med sig:

 • Kunskap om användandet av skalfrågor, undantagsbeskrivningar och framtidsformuleringar

Om utbildaren
Gunnar Törngren är socionom med 25 års erfarenhet av utbildning/handledning. Han är utbildad av den lösningsfokuserade arbetsmodellens upphovspersoner (de Shazer & Kin Berg, vid BFTC), är tidigare ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi) samt är författare till böckerna ”Utredning som förändringsverktyg” och ”Handledningens perspektiv”.

”Jag strävar efter att utbildningarna/föreläsningarna ska vara användbara, energigivande, lättsamma på ett seriöst sätt och bidra till en ökad arbetslust” – Gunnar Törngren          

                                 

Valbara tidsformat
Utbildningen kan erbjudas i olika omfattning: 1 halvdag, 1 heldag eller som en processutbildning

 

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP - Så får du ökad tydlighet och engagemang

Att leda är att göra. Ett bra ledarskap skapar förutsättningar för alla andra att utvecklas och bidra till önskade resultat. Det är via dina egna attityder, beteenden och kommunikationsförmåga du når människors drivkraft och engagemang. Det är inte alltid lätt att vara chef!

På den här utbildningen får du syn på dina egna styrkor och utvecklingsområden för att bli den chefen du gärna vill vara. Allt börjar med dig själv, välkommen att utvecklas tillsammans!

 

Beskrivning
Utbildningen bygger på tre delar som varvas för att ny kunskap ska kunna landa; Teoriföreläsning från forskningen, Praktiska övningar både i grupp och individuellt samt Utvecklande och reflekterande process på individ- och gruppnivå.

Med utgångspunkt i forskningen får gruppen öva praktiska verktyg i syfte att kompetensen ska grundas och levas även efter genomförd utbildning. Metoder för konflikthantering kommer att gås igenom så som bl.a. ABC-modellen, Eskalationstrappan och Svåra samtal.

Beroende på utbildningens längd nås olika nivåer. Exempelvis får deltagarna möjlighet att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden som chefer, samt får nya verktyg för att arbeta med sig själv till sina medarbetares behov i olika givna situationer.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Feedback kopplat till neurovetenskapen och hur du minskar att mottagaren går i skyddsresons
 • Olika verktyg för konflikthantering
     

Om utbildaren
Louise Lind har föreläst i många år och ansvarat för utbildningar inom ledarskap till chefer på olika nivåer. Hon har hållit i flertalet ledarutbildningar varje termin/månadsvis via Företagsuniversitetet & Folkuniversitetet i Ledarskap. Louise har även själv en över 20 år lång bakgrund som chef och har 70 högskolepoäng i Ledarskap. Utöver det är hon också utbildad i konflikthantering via Thomas Jordan, en utbildning för organisationskonsulter och psykologer.

”Interaktion gör föreläsningar och utbildningar allra bäst. Jag har kunskap och erfarenheter – ni som grupp är experter på er arbetssituation och hur det känns och fungerar. Tillsammans skapar vi lärande och utveckling på individ och gruppnivå” – Louise Lind

         

Valbara tidsformat
Utbildningen ges som: 1 halvdag, 1 heldag eller som processutbildning.

 

HÅLLBART LEDARSKAP - Workshop på Stockholms öar

Välkommen till en workshop i utomhusmiljö där vi går igenom praktiskt och teoretiskt vad hållbart ledarskap är och hur du på ett utvecklande sätt kan leda dig själv och din organisation eller verksamhet framåt!

 

Beskrivning
Denna workshop ger dig möjlighet att på ett stimulerande sätt förstärka din kompetens inom ledarskap. Du får möjlighet att i grupp och i Stockholms vackra utomhusmiljö prova upplevelsebaserade övningar. Kursen går att genomföra året runt.

Konceptet har tagits fram av Sara Bengtzon, Leg. Psykoterapeut & Organisationskonsult och Carina Hiller, Handledare Utvecklande Ledarskap och auktoriserad Stockholmsguide. ”Vi skapade workshopen under Corona-våren 2020 då vi såg ett behov av reflektion, omtanke och att umgås i utomhusmiljö”. 

Vi kommer under utbildningen att gå igenom bland annat: Vad hållbart ledarskap är för dig, olika ledarstilar, coachövningar och ledarutveckling.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Metoder, verktyg och teori för din egen ledarutveckling
 • Praktiska övningar i ett utvecklande och coachande ledarskap
 • Erfarenhetsutbyte med andra ledare
 • Din egen individuella utvecklingsplan i ditt ledarskap


Om utbildaren
Carina Hiller har föreläst inom temat ledarskap i cirka 10 års tid och då till stor del föreläst inom socialtjänsten och privat sektor, men har även lett klasser i ämnet på flera yrkeshögskolor. Sedan 2020 är hon handledare inom ”Utvecklande Ledarskap”, vilket är ett ledarskapskoncept framforskat av Försvarshögskolan.

”Mitt ledarskap är och har varit en naturlig del av mitt liv som mamma, egen företagare, försäljningschef, projektledare, VD, föreläsare, guide, ledningsgruppsledamot, vän och som individ. För mig är ledarskap brett och viktigt för all positiv utveckling.” – Carina Hiller

Valbara tidsformat
Utbildningen består av 4 halvdagar.

 

STYRKEBASERAT UTVECKLINGSARBETE - Skapa en feedbackkultur med appreciative inguiry som förhållningssätt

Skapa en effektiv organisation med en god arbetsmiljö. Låt organisationen genomsyras av ett synsätt där de goda exemplen utnyttjas för att lära mer och för att utveckla. En organisation där varje medarbetare och chef ger och tar feedback för att utveckla arbetet!

 

Beskrivning
Appreciative Inquiry är frågandets konst och styrkebaserad utveckling. Det är ett synsätt, en metod och en utvecklingsprocess som fokuserar på det som leder till positiv utveckling och blomstring. Det går ut på att ställa frågor om vad som går bra, varför det går bra och vad vi önskar se och uppleva mer av.

Föreläsningen/utbildningen ger dig förutsättningar att leda utifrån ett styrkebaserat synsätt med feedback som ett naturligt redskap i vardagen. Att fokusera på framgångar, styrkor och det som redan fungerar i syfte att få det att växa och skapa nya möjligheter medför ett arbetssätt som ger effektivare resultat och skapar bättre arbetsmiljö.

Föreläsningen/utbildningen är både informativ och interaktiv, där teoretiska inslag varvas med praktiska övningar.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Verktyg för att arbeta med ett synsätt och en metod som tar till vara det som fungerar och som försöker göra mer av det,
 • Verktyg för att arbeta med feedback som en modell för att utveckla både arbetsgruppen och arbetet i sig till att bli mer effektivt.


Om utbildaren
Marianne Saur Hedlund är socionom och utbildad processkonsult. Hon har arbetat i 40 år inom kommunal socialtjänst, som socialsekreterare och chef. Sedan sex år tillbaka arbetar hon som konsult/handledare/föreläsare främst inom kommunal socialtjänst. Föreläsningen/utbildningen kring feedbackkultur och appreciative inquiry har genomförts i flera kommuner.

         

Valbara tidsformat
Utbildningen ges som: 1,5 tim, halvdag eller heldag

 

MAPPING - Verktyget som skapar effektivare möten

Tillsammans med det lösningsfokuserade frågandet kommer både du och dina mötesdeltagare uppleva en högre energi på mötena och ett mer konkret och handlingsfokuserat driv framåt. Välkommen till en föreläsning om Mappningsverktyget som är lika enkelt som effektivt och handlar mycket om att våga testa.

 

Beskrivning
Denna utbildning ger dig möjlighet att med hjälp av mappningsverktyget hålla möten på ett mer effektivt, framåtfokuserat och handlingsinriktat sätt. Utbildningen fungerar för både små och lite större grupper och innehåller en teoretisk genomgång följt av praktiska övningar. Önskas en halvdag kommer du även få utbildning i, och träning på lösningsfokuserat frågande.

Verktyg deltagare får med sig:

 • Mappningsverktyget som är ett effektivt och strukturerat sätt att hålla möten på,
 • Lösningsfokuserat frågande som skapar ett positivt klimat och frigör resurser hos individen.

Om utbildaren
Mirjam Johansson är socionom och utbildad ICF-coach. Hon har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. Sedan 2017 utbildar hon socialtjänsten inom olika specifika utredningsmetoder och har även utbildat samtliga inspektörer inom Arbetsmiljöverket i bemötande och konfliktreducerande samtal. Det gemensamma fokuset för alla dessa utbildningar är det lösningsfokuserade förhållningssättet som hjälper oss att möta människor i svåra situationer. Parallellt med arbetet som utbildare är Mirjam coach och handledare för individ och grupp. 

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: 1 tim eller som halvdag.

 

ORGANISATORISK OCH SYSTEMATISK ARBETSMILÖ (OSA) - Föreläsningen kan vända sig både till medarbetare och chefer

Välkommen på föreläsning om organisatorisk och systematisk arbetsmiljö  (OSA). Föreläsningen vänder sig till både dig som är medarbetare och till dig som är chef.

 

Beskrivning
Systematisk arbetsmiljö – vad är det för något egentligen, vad syftar det till och hur kan man arbeta med uppföljning?

I utbildningen går vi igenom lagar och regler runt arbetsmiljö samt hur du som medarbetare eller chef kan få en så hållbar arbetsmiljö som möjligt och må så bra som möjligt!

Denna föreläsning är i första hand informativ.

 

Verktyg deltagare får med sig: 

 • Verktyg för hur vi kan arbeta med arbetsmiljö på ett systematiskt sätt,
 • Information om vad arbetsmiljö egentligen innebär,
 • Rättigheter och skyldigheter som arbetstagare och chef,
 • Genomgång av huvuddelarna i AFS 2015:4 samt 2001:1,
 • Tips på hur du som medarbetare kan arbeta med att må så bra som möjligt på din arbetsplats – självomhändertagande för att må bra på arbetsplatsen.

 

Om utbildaren
Åsa Löfström är socionom och leg psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Hon har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor.

 

Valbara tidsformat
Utbildningen ges i form av en halvdag

 

STRESS OCH UTMATTNING - Hur vi kan förebygga och arbeta med problemet

Stress är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa på arbetsplatsen, men vi kan förebygga det! Välkommen till en föreläsning om stress och utmattning och hur vi undviker det.

Beskrivning
Vi har idag i vårt samhälle en hög belastning och det yttrar sig genom att många känner stress i sitt arbete och sitt privata liv. Vi kommer i denna föreläsning att gå igenom signaler för stress, varför de finns, funktionen av stress, samt hur var och en av oss, samt organisationen kan arbeta för att förhindra stress och utmattning.

Utbildningen är både informativ och interaktiv och kan även genomföras digitalt.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Verktyg för hur vi förhindrar utmattning och stress i vårt arbete på ett konkret sätt,
 • Förståelse för hur kroppen och själen samverkar, psykoedukation runt stress och utmattning,
 • Insikter i varningssignaler och vad vi kan göra åt dem.

 

Om utbildaren
Åsa Löfström är socionom och leg psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Hon har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor. Åsa har ett särskilt intresse för och kunskap kring just stress och utmattning

 

Valbara tidsformat
Utbildningen kan varieras i längd: 1 timme, en halvdag eller en heldag.

 

SYSTEMTEORI - Sammanhangsmarkering och praktiskt arbete för samarbetssamtal inom familjerätt

Samarbetssamtal inom familjerätten är ett komplext verktyg där vi på kort sikt ska hjälpa tvistande föräldrar att nå ett samarbete. Lagstiftningen är tydlig i vad vi ska göra – men hur vi når dit kan vara svårare! Välkommen på föreläsning om samarbetssamtal för socialtjänstens familjerätt.

 

Beskrivning
Denna utbildning varvar teori med praktik. Det är en både informativ och interaktiv föreläsning. Vi arbetar med reflekterande team och gruppövningar. Vi utgår från det material och bagage som deltagarna själva har med sig. Vad är det för typ av frågor som behöver arbetas med i just denna grupp?

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv arbetar vi med sammanhangsmarkering och konkreta, tydliga ramar för just samarbetssamtal.

Verktyg deltagare får med sig:

 • Verktyg för hur ett samarbetssamtal kan struktureras upp,
 • Verktyg för att ta sig ur en låst situation,
 • Tips på hur det går att hålla sig neutral och ändå skapa allians,
 • Verktyg för hur barnets röst kommer till tals utifrån barnperspektiv och barnkonventionen,
 • Litteraturtips för att läsa vidare.

 

Om utbildaren
Åsa Löfström är socionom och leg psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Hon har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor. Åsa har ett särskilt intresse för och kunskap kring just stress och utmattning.

 

Valbara tidsformat
Utbildningen kan varieras i längd: 1 timme, en halvdag eller en heldag.

 

FAMILJETERAPI - En utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer

Genom lek och kreativa aktiviteter engagerar vi både barn och vuxna i samtal och terapi. Med en bank av aktiviteter fångar du allas intresse och engagemang, och skapar möjligheter till utforskande, bearbetning och förändring.

 

Beskrivning
Lek och bilder är barns första språk, och för att engagera barnen behöver vi utveckla vår förmåga att använda dessa språk – något som också hjälper vuxna i terapi. Glädje och trygghet växer när leken får plats vilket är en förutsättning för förändring. Här presenteras kreativa övningar att använda i familjeterapi och familjesamtal och föreläsningen baseras på föreläsarens bok med samma titel. 

Antalet övningar som gås igenom beror på föreläsningens längd (längden på föreläsningen är flexibel). Vid en utbildning på två heldagar går vi igenom den hjärnforskning som visar på fördelarna med att använda kreativa övningar i utforskande och bearbetande processer.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Aktiviteter att använda i barn- och familjesamtal,
 • Förståelse för när och hur ovanstående aktiviteter kan användas för att bidra till bearbetning och förändring,
 • Guidning i att skapa en plan för hur den nya kunskapen ska användas, så att deltagarna kan använda sin nya kunskap direkt i sitt arbete nästföljande dag.

Om utbildaren
Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

”Jag är en interaktiv föreläsare som ungefär var tjugonde minut lägger in en aktivitet eller gruppreflektion. Jag tror att vi lär oss bäst när många sinnen får vara med och kroppen blir engagerad i lärandet. Jag är mån om att deltagarna får med sig något konkret hem, och avsätter tid i föreläsningen för egen reflektion över hur den nya kunskapen ska kunna användas”. – Ulrika Ernvik

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: halvdag eller 1-3 heldagar.

 

TMO - Traumamedveten omsorg för barn och unga
Om du möter barn och unga som har varit med om traumatiserande händelser behöver du kunskap om hur barnet påverkas av trauma och hur du kan hjälpa till med att skapa en läkande vardagsmiljö. Du får här kunskap, exempel och verktyg som du kan använda dig av! TMO- ett förhållningssätt om hur att möta barn och unga som utsatts för trauma.

 

Beskrivning

Föreläsningen ger kunskap om vad trauma är, hur trauma påverkar människan, olika symptom på trauma och hur vi bäst bemöter barn och unga som varit med om trauma. Du får förståelse för både vad barnets beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet. TMO bygger på de tre pelarna TRYGGHET RELATION och COPING. De tre pelarnas innebörd beskrivs och viktiga aspekter belyses med konkreta exempel. Du får förslag på hur de kan omsättas i praktiken.

Syftet med föreläsningen är att omsorgspersoner som möter barnet i den vardagliga miljön ska få förståelse för och redskap att möta de ibland kraftfulla symptom och ageranden som kan orsakas av traumatiska upplevelser och kunna främja en läkande miljö.

Föreläsningen är informativ och fungerar både för små och stora grupper. Konkreta exempel blandas med teori i form av föreläsarens egna erfarenheter och korta filmklipp.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Verktyg för att hjälpa till att reglera känslor hos den traumatiserade
 • Kunskap att reglera egna känslor och behov
 • Underlag för psykoedukation
 • Exempel på vad som är läkande i vardagsmiljön och förslag på anpassning av bemötande och miljö

Om utbildaren
Carola är socialpedagog med utbildning I psykoterapi, familjeterapi, TMO hos Rädda Barnen och handledning i socialt arbete.

Carola har arbetat med flyktingfamiljer, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, i skolans elevvård främst i mångkulturella områden, unga vuxna med psykisk ohälsa och på BUP inom Mellanvården där hon arbetade hemma hos familjer.

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som en föreläsning på 60 – 90 minuter, utefter överenskommelse.

 

SJÄLVSKADEBETEENDETS RELATIONELLA FUNKTION - Om självskadebeteende och familjebehandling

Hur kan vi förstå att någon avsiktligen gör sig illa och hur hjälper vi ungdomar med ett självskadebeteende och deras familjer? Välkommen till en föreläsning om självskadebeteende och dess relationella funktion.

 

Beskrivning
Globalt är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar. Efterfrågan av effektiv behandling för denna målgrupp är stor. Att avsiktligt skära, bränna eller på annat sätt skada sig själv är förenat med ett stort lidande och väcker ofta starka reaktioner hos anhöriga. Problematiken är omfattande och självskadebeteende förefaller vara en stark prediktor för självmordsförsök och fullbordade självmord. 

När det kommer till hur familjen och sammanhanget påverkar och samverkar med ungdomars självskadebeteende visar forskningen att det finns ett stöd för att en icke bekräftande familjemiljö har en negativ effekt. Därför blir det viktigt att erbjuda hela familjen behandling.

Föreläsningen innehåller informativa partier samt konkreta fallbeskrivningar där föreläsaren delar med sig av sin erfarenhet av att ha arbetat med hundratals familjer där ungdomen haft ett självskadande- och/eller suicidalt beteende.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Konkreta familjeterapeutiska interventioner och övningar samt en förståelse för självskadebeteendets funktion i relation,
 • Vad menar vi egentligen när vi pratar om självskadebeteende,
 • Självskadebeteendets funktion,
 • Familjers reaktion och organisation kring självskadebeteende,
 • Expressed emotion,
 • Hur arbeta när allt känns hopplöst,
 • Hur man kan involvera hela familjen i behandlingen.

Om utbildaren
Malin Selberg har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med ett självskadande- och/eller suicidalt beteende och deras familjer. Hon har arbetat både inom socialtjänsten som familjebehandlare och inom barn- och ungdomspsykiatrin som familjeterapeut. Hon är idag verksam som metodhandledare och utbildare inom området.

”Min förhoppning är att föreläsningen ska bidra till en fördjupad förståelse för arbetet med självskadande ungdomar och deras familjer samt att deltagaren ska gå därifrån med konkreta verktyg som de kan använda i sin kliniska vardag” – Malin Selberg

         

Valbara tidsformat
Utbildningen ges som: halvdag eller heldag

 

PSYKISK (O)HÄLSA - Att ge stöd till nyanlända barn och ungdomar

Att förstå vad som händer i en människa som är ”drabbad” av asylprocessen samt komplexiteten i att byta kultur antingen frivilligt eller ofrivilligt är avgörande för att kunna hjälpa de nyanlända som vi träffar på i jobbsammanhang. Genom att ha deltagit i denna föreläsning får du praktiska verktyg och ökad förståelse som du kan använda i mötet med nyanlända barn och ungdomar.

 

Beskrivning
Föreläsningen/utbildningen innehåller bland annat svar på frågor kring asylprocessens gång och påverkan, vad det innebär att lämna en kultur och samtidigt tampas med en ny, samt vad som händer inom människor som lever i exil?

Vi närmar oss i föreläsningen olika kulturbegrepp och fundamentala skillnader i olika kulturer, samt hur man kan arbeta praktiskt med individer som är drabbade av asylprocessen. Hur kan man arbeta och hjälpa apatiska eller traumatiserade individer som fått avslag och/eller utvisningsbeslut? När krävs barnpsykiatri?

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Ökad förståelse av vad asylprocessen kan göra med en individ,
 • Ökad förståelse av exilproblematikens komplexitet,
 • Ökad förståelse av vissa kulturkrockar,
 • Verktyg för att undvika att bidra till att konflikt uppstår,
 • Ökad förståelse av språkstrukturens betydelse för att undvika konflikt,
 • Ökad förståelse av varför det är så viktigt att använda sig av hänvisning,
 • Ökad förståelse av om det handlar om ovilja eller oförmåga hos den andra,
 • Ökad förståelse av varför vissa klarar sig i livet och andra inte gör det.

Om utbildaren
Jan Jensen är socionom och har en teoretisk utbildning i jagstrukturerande psykoterapi. Sedan 2005 har han arbetat som handledare samt som föreläsare och utbildare inom teman så som kris och trauma ur ett barnpsykiatriskt perspektiv, komplex traumatisering, exilproblematik, asylproblematik, anknytningsproblematik samt praktiska arbetsmodeller, etc. Som socionom har han bl.a. arbetat på BUP, och socialtjänsten med olika myndighetsutövande funktioner.

”I föreläsningssammanhang är det viktigt för mig att på ett prestigelöst sätt arbeta med att sprida och förankra fundamental kunskap om det mänskliga lidandet samt presentera praktiska och effektiva modeller för hur man kan arbeta för att bygga arbetsallians med de klienter/patienter som behöver vår hjälp mest.” – Jan Jensen

         

Valbara tidsformat
Utbildningen ges som en halvdagsutbildning.

 

BARNS PSYKISKA HÄLSA OCH UTVECKLING - Hur kan förskola och skola främja barns utveckling och psykiska hälsa?
Välkommen på en föreläsning om det högst relevanta ämnet barn och unga psykiska hälsa. Vi går här igenom vad forskningen säger om förskolan och skolans roll och möjligheter för att stärka våra barns och ungas psykiska hälsa och utveckling.                      

Beskrivning

Dagen innehåller en genomgång och kunskapsöversikt kring barn och ungas psykiska hälsa men ger också tid och utrymme för arbete i mindre grupper med fokus på arbetsproblem och möjlighet till kunskap- och erfarenhetsutbyte. Vi tittar närmare på föräldraprogrammet ABC och dess grundläggande komponenter och fördjupar oss i teoretisk och praktisk kunskap kring arbetet med att minska riskfaktorer och öka friskfaktorer.

Verktyg deltagare får med sig:

 • Praktiska verktyg ges i arbetet med att minska riskfaktorer och öka friskfaktorer
 • Basala komponenter ur föräldrastödsprogrammet ABC
 • Kunskap och praktiska verktyg som är möjliga att använda direkt i det dagliga arbete

Om utbildarna


Elio Bussoli är legitimerad psykolog, ABC-instruktör, samt utbildad inom COPE.


Christer Gulbrandsen är B.A. i Psykologi (U.I.T.), legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut, ABC-instruktör, seminarieledare för Family-Lab samt handledare.

Elio och Christer har Implementerat ABC (alla Barn i Centrum) som ett kommunövergripande projekt, genom att utbilda gruppledare, hålla föreläsningar och ge handledning. Tillsammans har de snart 40 års erfarenhet av att stå för den psykologiska kompetensen i förskolor och skolors arbete med elevhälsa på olika nivåer, det vill säga individ, grupp och organisation.  De har även mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med inriktning mot barn, vuxna, familjer inom barn och ungdomspsykiatri, föräldrarådgivning och föräldrautbildning samt handledning och konsultation.

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som halvdag.

 

ATT TA EMOT ETT BARN - Adoption och familjehem

Att få ett barn genom adoption eller placering är bland det vackraste man kan vara med om, men också bland det svåraste. Genom kunskap om hjärnan och barns behov får vi bättre förutsättningar att erbjuda den trygghet som barn som “skakats om” av livet behöver.        

 

Beskrivning
Att genom adoption, eller en placering av ett barn få ett barn som redan bär med sig ofta svåra erfarenheter är en speciell utmaning, och en gåva!  Med kunskap om hur barnets hjärna och kropp påverkas av traumatiserande händelser och hur vi på olika sätt kan ge förutsättningar för trygg anknytning och återhämtning ökar förutsättningarna för att barnet och dess nya föräldrar snabbare ska kunna hitta varandra i ett tryggt, glädjefullt, socialt samspel.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Teoretisk kunskap kring vad som främjar trygg anknytning, lugnar det autonoma nervsystemet, och stärker den del av hjärnan som kallas det sociala engagemangssystemet.
 • Kunskap om hur berättelser om barnet och barnets liv kan bidra till bearbetning, helande, trygghet och en god självkänsla.

Om utbildaren
Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

”Jag är en interaktiv föreläsare som ungefär var tjugonde minut lägger in en aktivitet eller gruppreflektion. Jag tror att vi lär oss bäst när många sinnen får vara med och kroppen blir engagerad i lärandet. Jag är mån om att deltagarna får med sig något konkret hem, och avsätter tid i föreläsningen för egen reflektion över hur den nya kunskapen ska kunna användas”. – Ulrika Ernvik

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: halvdag eller heldag.

 

TRYGGHETSBERÄTTELSER - Från trauma till trygghet

Många människor är traumatiserade men får inte hjälp att bearbeta sina trauman. Vi har en föreställning om att traumabearbetning är svårt, nästan farligt. Hjärnforskningen visar oss dock att om trygghet förs in i traumaminnen och om kroppen engageras i bearbetningen, så kan återhämtning från trauma ske snabbt och tryggt. Trygghetsberättelser är en modell för hur en sådan bearbetning kan ske.

 

Beskrivning
Det viktigaste i traumabearbetning är att föra in trygghet i traumaminnena. Genom att i fantasin föreställa sig att trygghet kommer in och genom att få använda den traumaenergi som byggts upp i kroppen för flykt eller försvar, kan traumat släppa sitt grepp och kroppen och hjärnan hitta till tryggheten igen. När det som hänt vävs ihop med den fantiserade tryggheten i en saga, där känslor, tankar, kroppsförnimmelser, nya strategier och tillhörighet också får plats, så kan livet gå vidare från trauma till trygghet.

Trygghetsberättelser bygger på den forskning om trauma och dess påverkan på hjärnan och kroppen, som bedrivits under de senaste åren.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Deltagarna får med sig en metod som går att använda både i vardagen och i terapirummet, för att hjälpa både barn och vuxna att gå vidare från trauma till trygghet.

Om utbildaren
Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning, och utbildad handledare och lärare för psykoterapeuter.

Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

”Jag är en interaktiv föreläsare som ungefär var tjugonde minut lägger in en aktivitet eller gruppreflektion. Jag tror att vi lär oss bäst när många sinnen får vara med, och engagerar kroppen i lärandet. Jag är mån om att deltagarna får med sig något konkret hem, och avsätter tid i föreläsningar för egen reflektion över hur den nya kunskapen ska kunna användas” – Ulrika Ernvik

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: halvdag eller heldag.

 

THIRD CULTURE KIDS - Barn som flyttar mellan kulturer

Allt fler barn i Sverige är “Third Culture Kids” – barn som flyttat mellan kulturer och växer upp i flera kulturer. De behöver ofta hjälp att få ihop sina många liv och skapa sammanhang av tillhörighet. Genom större förståelse för deras erfarenheter och med hjälp av kreativa aktiviteter kan vi bidra till att ge dem en känsla av sammanhang, begriplighet och meningsfullhet.                                           

 

Beskrivning
Utifrån boken med samma titel, utforskas i föreläsningen begreppet “Third Culture Kids” – de barn som växer upp mellan och mitt i flera kulturer, och vad dessa barn behöver för att få ihop sina många liv och identiteter. Vi går igenom kreativa aktiviteter som kan hjälpa barn och vuxna att skapa en livsberättelse, skapa ett sammanhang och finna tillhörighet.

Föreläsningen “Third Culture Kids” går att tillämpa på alla åldrar, även tonåringar och vuxna som vuxit upp mellan/i olika kulturer så även ensamkommande.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Aktiviteter att använda tillsammans med barn och vuxna som flyttat mellan kulturer som en hjälp att bearbeta erfarenheter och skapa en ny tillhörighet,
 • Verktyg att arbeta med ensamkommande och förståelse för deras erfarenheter.

Om utbildaren
Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hon har bott en tredjedel av sitt liv i andra länder och kulturer – som barn i Kongo och som vuxen i Thailand, och har arbetat som familjeterapeut med Third Culture Kids under cirka femton år.

Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

”Jag är en interaktiv föreläsare som ungefär var tjugonde minut lägger in en aktivitet eller gruppreflektion. Jag tror att vi lär oss bäst när många sinnen får vara med och kroppen blir engagerad i lärandet. Jag är mån om att deltagarna får med sig något konkret hem, och avsätter tid i föreläsningen för egen reflektion över hur den nya kunskapen ska kunna användas” – Ulrika Ernvik

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: halvdag eller heldag.

 

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER - Att möta barn som saknar förmåga att navigera i förskolan

Funktionsnedsättning som inte syns utanpå men märks. Välkommen på en föreläsning som innehåller både kunskap och exempel på hur man inkluderar ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

Beskrivning
Denna föreläsning handlar om de kunskaper vi har om barn med svårigheter i samspel och interaktion. Det finns styrkor med att ha ett annorlunda sätt att fungera men också svårigheter! I denna föreläsning går vi igenom anpassningar som vi eventuellt behöver göra i miljön och verksamheten för att möta och inkludera ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos.

Vi går igenom etablerade kunskaper kring autism och andra neuropsykiatriska diagnoser hos förskolebarn. Vi tittar kort på de ledande teorierna inom inlärning för autistiska barn och går igenom tillämpad beteendeanalys och lågaffektivt bemötande. Föreläsningen berör också det svåra och känsliga ämnet kring vems behov i gruppen som går först, och om det går att hitta andra möjligheter med en win-win-lösning. Vad skillnaden är på att inte kunna och inte vilja delta i tex samlingen, hur man hanterar situationer med låg affektivt bemötande och vad det finns för möjligheter till en bättre kommunikation.

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Kunskaper om hur olika diagnoser kan te sig för olika individer,
 • Verktyg för att möta förskolebarn med autism och NPF diagnoser,
 • Verktyg för ett lågaffektivt bemötande,
 • Verktyg för att påverka ett icke önskvärt beteende,
 • Verktyg för hur att bäst hjälpa ett barn ur ett affektutbrott,
 • Verktyg för hur man gå tillväga när ett barn är i behov av diagnos och hur du ger stöd till föräldrarna kring detta.

Om utbildaren
Sanna Holmström är förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet. Hon har under flera år hållit föreläsningar och workshops för personal och ledare inom berörda områden. Idag arbetar hon med att föreläsa samt handleder personal och ledningsgrupper inom förskola, skola och socialtjänst. Sanna arbetar även med att göra pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn och har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism och fördjupat sig i bl.a. tillämpad beteendeanalys (TBA).

” Jag har en stor nyfikenhet kring varför vi människor fungerar så olika. Denna nyfikenhet har drivit mitt arbete i förskolans värld. Anknytningen ligger mig varmt om hjärtat, så jag har fördjupat mina kunskaper inom ämnet i olika studiesammanhang, under specialpedagog-utbildningen och även utifrån ett vuxenperspektiv i handledarutbildningen. – Sanna Holmström

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: 1 tim eller halvdag.

 

ANKNYTNINGSTEORI I FÖRSKOLAN - Vilken betydelse har barnens anknytning till vuxna pedagoger?

Med kunskaper om anknytningsteori vet du hur du lägger den bästa grunden för en barngrupp med trygga individer, varför inte introduktionen av förskolan fungerar för alla barn lika bra och vad som händer i en barngrupp när en pedagog slutar och en ny kommer in. Välkommen till en föreläsning om anknytningsteorins betydelse för barn i förskolan.

 

Beskrivning
På senare år har vi förstått hur viktig anknytningen är för vår trygghet och förmåga att ta in ny information. Förskolan är en undervisningsmiljö där barn ska få omsorg, öva sig i interaktion med andra individer, lära sig tolka sina egna reaktioner och få ny kunskap. För att detta ska ske på ett så optimalt vis som möjligt så är en trygg miljö med vuxna som hjälper barnet att tolka sig själv och omgivningen viktig.

För att vara en tillräckligt bra anknytningsperson på förskolan behöver vi alltid vara större, starkare, klokare och snällare. Hur ska vi förhålla oss så att vi kan vara en trygg bas som barnet vågar utgå ifrån och släppa och “pröva sina vingar”? Hur ska vi vara en säker hamn att komma tillbaka till efter det äventyret? Föräldrarna är alltid barnets närmaste och viktigaste anknytningsperson, men när de lämnar barnet på förskolan blir pedagogerna deras ställföreträdare.

Verktyg deltagare får med sig:

 • Kunskap om anknytningsteorins grunder,
 • Kunskap om vad du som pedagog behöver förhålla dig till i förskolan med utgångspunkt i teorierna,
 • Kunskap om trygghetscirkeln,
 • Kunskap om hur vi stödjer barnets utveckling av sin känslomässiga självreglering,
 • Kunskap om olika anknytningsmönster för en bättre förståelse och ett bättre förhållningssätt till alla barn.

Om utbildaren
Sanna Holmström är förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet. Hon har under flera år hållt föreläsningar och workshops för personal och ledare inom berörda områden. Idag arbetar hon med att föreläsa samt handleder personal och ledningsgrupper inom förskola, skola och socialtjänst. Sanna arbetar även med att göra pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn och har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism och fördjupat sig i bl.a. tillämpad beteende analys (TBA).

” Jag har en stor nyfikenhet kring varför vi människor fungerar så olika. Denna nyfikenhet har drivit mitt arbete i förskolans värld. Anknytningen ligger mig varmt om hjärtat, så jag har fördjupat mina kunskaper inom ämnet i olika studiesammanhang, under specialpedagog-utbildningen och även utifrån ett vuxenperspektiv i handledarutbildningen. – Sanna Holmström

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds  som halvdag.

 

KOMMUNIKATION I FÖRSKOLA OCH SKOLA - Hur når jag ut med mitt budskap till andra?

Med stöd av mentalisering och en medvetenhet om hur andra och jag själv fungerar kan vi hitta förhållningssätt att förstå varandra bättre. Välkommen till en föreläsning om kommunikation och dess svåra balans.

 

Beskrivning
När vi jobbar i arbetslag/team inom skolan är det mycket kommunikation som ska föras fram och tas emot för att vardagen skall fungera. Samarbetsinformation ska levereras till kollegor och föräldrar på ett konstruktivt sätt. Det kan vara lätt att missförstå kollegans behov, att gå i försvar inför en orolig förälder, etc. Teorierna som beskrivs i denna föreläsning ger enkla och lättförståeliga ”verktyg” för att nå fram med sitt budskap till sin omgivning.

Transaktionsanalys, anknytningsteori, mentalisering, affektteori och affektsmitta är områden som berörs och som även ges utrymme att testas praktiskt i olika övningar i form av aktiverande reflektioner.      

 

Verktyg deltagare får med sig:

 • Kunskap om anknytningens trygghetscirkel, bilder från transaktionsanalysens fyrfältare och skamkompassen,
 • Verktyg för att skapa ett bättre arbetsklimat och en framgångsrik interaktion.

Om utbildaren
Sanna Holmström är förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet. Hon har under flera år haft föreläsningar och workshops. Idag arbetar hon med att föreläsa samt att handleda grupper i förskola, skola och inom socialtjänsten. Hon gör också pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn. Vidare har hon har gedigen erfarenhet av teamarbete inom förskola, LSS-boenden och specialverksamheter. Hon har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism, där en av svårigheterna är just samspel och kommunikation.

”Jag har ett brinnande intresse för hur vi människor fungerar som individer och i grupp. Vad är det som gör att vissa människor fungerar bättre tillsammans och med andra inte fungerar alls?” – Sanna Holmström

         

Valbara tidsformat
Utbildningen erbjuds som: 1 tim eller halvdag.

 

ATT ÄTA OCH LEVA NATURLIGT - Kost och hälsa i en "onaturlig" omgivning

Om du inte tar dig tid för din hälsa idag, kommer du att få ägna tid åt din ohälsa i morgon! Välkommen på en föreläsning där du får ny kunskap och inspiration att hitta nya vanor och beteenden som kan bidra till förbättrad hälsa!

 

Beskrivning
Vi går igenom ämnen som stress, sömn och kost samt hur dessa faktorer kan påverka oss negativt om de inte fungerar men också konkreta tips på hur vi kan öka vårt välmående och minska risken för hälsorelaterade sjukdomar. 

Föreläsningen behandlar kost och hälsa ur ett evolutionärt perspektiv och är i huvudsak informativ, men med inslag av dialog och diskussionsövningar. Både den kortare och längre versionen har samma innehåll, men är mer fördjupat i den längre versionen. Deltagarna kommer att få övningar att göra under föreläsningen.

Verktyg deltagare får med sig:

 • Kunskap kring varför så stor andel av befolkningen lider av metabola sjukdomar,
 • Kunskap kring hur stess och sömnbrist påverkar oss,
 • En ökad förståelse för vad kroppen behöver för att hålla sig frisk,
 • Konkreta tips på kost som bidrar till god tarmhälsa, minimala blodsockersvängningar, mindre sötsug och större välbefinnande,
 • Grundläggande tips för god sömnhygien, stressreducering och återhämtning.

 

Om utbildaren
Björn Thulin är funktionsmedicinsk kost- och hälsocoach och arbetar sedan flera år med enskilda klienter, utbildning och föreläsningar. Coaching av klienter handlar ofta om att komma tillrätta med sockersug, sömnrubbningar, mag- och tarmproblem eller andra tillstånd som behöver förändring. Björn har tidigare föreläst för vårdpersonal, föräldragrupper, ungdomsledare, socialtjänst, privatpersoner mm.

”Som föreläsare försöker jag vara fri från pekpinnar, inte komma med absoluta sanningar men gärna utmana gamla myter och förlegad kunskap inom kost och hälsa. Detta med viss självdistans och humor förhoppningsvis! Jag använder mig av egna och andras framgångsexempel och är lyhörd för frågor/funderingar som kan dyka upp” – Björn Thulin

 

Valbara tidsformat
Utbildningen kan varieras i längd: 1 timme, en halvdag eller en heldag.

 

Priser för föreläsningar och utbildningar:

Föreläsningar på mellan 1–2 timmar från 5395 kr exkl. moms/timme.

Halvdagsutbildningar från 14 950 kr exkl. moms.

Heldagsutbildningar från 24 950 exkl. moms.

Kontakta vår utbildningsansvarige Petra Wennerblom för att höra mer, skräddarsy, boka eller på andra sätt informera er om våra utbildningar och föreläsningar:
petra.wennerblom@psykoterapigruppenorion.se
0708 – 70 60 00

Intresseanmälan görs i vårt anmälningsformulär här:

3 + 11 =