Utbildare / Föreläsare

Psykoterapigruppen Orion har många erfarna utbildare och föreläsare, som specialiserat sig inom olika teman och kunskapsområden under sina yrkesliv. 

 

Björn Thulin

Björn Thulin

Utbildare, coach och handledare

Björn Thulin har i hela sitt yrkesliv arbetat med socialt förändringsarbete och de senaste 20 åren till stor del med MI som kommunikationsmetod. Han utbildades själv inom metoden på KI och har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa inom ämnet för socialtjänst, ideell sektor, arbetsmarknadsenheter, skola, och många många liknande verksamheter.

Carina Hiller

Carina Hiller

Handledare i utvecklande ledarskap

Carina Hiller har föreläst inom temat ledarskap i cirka 10 års tid och då till stor del föreläst inom socialtjänsten och privat sektor, men har även lett klasser i ämnet på flera yrkeshögskolor. Sedan 2020 är hon handledare inom ”Utvecklande Ledarskap”, vilket är ett ledarskapskoncept framforskat av Försvarshögskolan.

 

Christer Gulbrandsen

Christer Gulbrandsen

Leg. psykoterapeut och handledare

Christer Gulbrandsen är B.A. i Psykologi (U.I.T.), legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut, ABC-instruktör, seminarieledare för Family-Lab samt handledare. Han har tillsammans med en kollega implementerat ABC (alla Barn i Centrum) som ett kommunövergripande projekt, genom att utbilda gruppledare, hålla föreläsningar och ge handledning. Han har mångårig erfarenheten av elevhälsoarbete i förskolor och skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Elio Bussoli

Elio Bussoli

Leg. psykolog, ABC-instruktör och utbildare

Elio Bussoli är legitimerad psykolog, ABC-instruktör, samt utbildad inom COPE.. Han har tillsammans med en kollega implementerat ABC (alla Barn i Centrum) som ett kommunövergripande projekt, genom att utbilda gruppledare, hålla föreläsningar och ge handledning. Han har mångårig erfarenheten av elevhälsoarbete i förskolor och skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Gunnar Törngren

Gunnar Törngren

Socionom och handledare

Gunnar Törngren är socionom med 25 års erfarenhet av utbildning/handledning. Han är utbildad av den lösningsfokuserade arbetsmodellens upphovspersoner (de Shazer & Kin Berg, vid BFTC), är tidigare ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi) sämt är författare till böckerna ”Utredning som förändringsverktyg” och ”Handledningens perspektiv”.

 

Louise Lind

Louise Lind

Beteendevetare och handledare

Louise Lind har föreläst i många år och ansvarat för utbildningar inom ledarskap till chefer på olika nivåer. Hon har hållit i flertalet ledarutbildningar varje termin/månadsvis via Företagsuniversitetet & Folkuniversitetet i Ledarskap. Louise har även själv en över 20 år lång bakgrund som chef och har 70 högskolepoäng i Ledarskap. Utöver det är hon också utbildad i konflikthantering via Thomas Jordan, en utbildning för organisationskonsulter och psykologer.

 

Malin Selberg

Malin Selberg

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Malin Selberg har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med ett självskadande- och/eller suicidalt beteende och deras familjer. Hon har arbetat både inom socialtjänsten som familjebehandlare och inom barn- och ungdomspsykiatrin som familjeterapeut. Hon är idag verksam som metodhandledare och utbildare inom området.

 

Marianne Saur Hedlund

Marianne Saur Hedlund

Socionom och handledare

Marianne Saur Hedlund är socionom och utbildad processkonsult. Hon har arbetat i 40 år inom kommunal socialtjänst, som socialsekreterare och chef. Sedan sex år tillbaka arbetar hon som konsult/handledare/föreläsare främst inom kommunal socialtjänst. Föreläsningen/utbildningen kring feedbackkultur och appreciative inquiry har genomförts i flera kommuner.

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Socionom och handledare

Mirjam Johansson är socionom och utbildad ICF-coach. Hon har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. Sedan 2017 driver hon ett eget företag där hon utbildar socialtjänsten inom specifika utredningsmetoder. Det gemensamma fokuset för dessa utbildningar är det lösningsfokuserade förhållningssättet som hjälper oss att möta människor i svåra situationer. Parallellt med detta har hon coachande samtal för personer i olika livssituationer.

Hon har även utbildat samtliga inspektörer inom Arbetsmiljöverket i bemötande och konfliktreducerande samtal.    

Nita Gyllander

Nita Gyllander

Leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi och handledare

Nita Gyllander är leg psykoterapeut, rörelse/dansterapeut, lärare och handledare. Hon är medförfattare till forsknings-rapporterna ”Dansterapi för deprimerade tonårsflickor” och ”Dansterapi för pojkar med ADHD, Dans – forskning och utveckling”. Nita har arbetat som lärare och handledare sedan 2003 i bl.a. dansterapi och specialpedagogik vid Stockholms Konstnärliga Högskola samt Stockholms universitet, samt är även sedan 2008 även lärare och handledare vid bl.a. Grundläggande utbildning samt Certifieringsutbildning i DMTT-metoden.

Sanna Holmström

Sanna Holmström

Specialpedagog och handledare

Sanna Holmström är förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet. Hon har under flera år hållt föreläsningar och workshops för personal och ledare inom berörda områden. Idag arbetar hon med att föreläsa samt handleder personal och ledningsgrupper inom förskola, skola och socialtjänst. Sanna arbetar även med att göra pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn och har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism och fördjupat sig i bl.a. tillämpad beteende analys (TBA).

 

Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

 

Åsa Löfström

Åsa Löfström

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Åsa Löfström är socionom och leg psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Åsa har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor och har ett särskilt intresse för och kunskap kring just stress och utmattning.

Lina Sparrman

Lina Sparrman

Specialpedagog, Steg 1-utbildad och handledare

Lina Sparrman arbetar som specialpedagog och har genom åren kommit i kontakt med många elevärenden med frånvaroproblematik. Hon har arbetat nära elev och familj och sett vilka faktorer som spelar in för att kunna vända frånvaro till närvaro. Hon har också sett hur komplext arbetet är och hur viktigt det är att vi blir “proffs” i varje enskilt fall.

Nicklas Lakso

Nicklas Lakso

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Nicklas är lärare i KBT och har sedan 2005 bland annat handlett och utbildat grupper inom socialtjänst, barn/ungdom- och vuxenpsykiatri, primärvård, en familjecentral och Kriminalvården. Han har utbildat flertalet grupper inom metoden ACT.

 

Jonna Granberg

Jonna Granberg

Socionom, Steg 1-utbildad KBT-terapeut, fil. mag i Socialt arbete och handledare

Jonna är en van föreläsare och en återkommande utbildare på Öppna Högskolan på Åland. Specialområden är svåra samtal, stress, beteendeförändring, oro, ångest och depression samt ledarskap. Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och på en ätstörningsenhet. Hon har arbetat såväl operativt som i chefsroll och har också en omfattande ledarskapsutbildning.

Ninna Gylin

Ninna Gylin

Specialpedagog och processhandledare

Ninna Gylin har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildning och handledning i grundskola, gymnasium och folkhögskola.

Idag jobbar Ninna på konsultbasis runt utbildning inom det specialpedagogiska yrkesfältet och med processhandledning.