Utbildare / Föreläsare

Psykoterapigruppen Orion har många erfarna utbildare, som specialicerat sig inom olika teman under sina yrkesliv. 

Läs mer om alla våra utbildningar här.

 

Björn Thulin

Björn Thulin

Utbildare, coach och handledare

Björn Thulin har i hela sitt yrkesliv arbetat med socialt förändringsarbete och de senaste 20 åren till stor del med MI som kommunikationsmetod. Han utbildades själv inom metoden på KI och har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa inom ämnet för socialtjänst, ideell sektor, arbetsmarknadsenheter, skola, och många många liknande verksamheter.

”Jag har hela tiden hållit mig ájour med nyheter och förändringar, men lutar mig stadigt mot själva grunderna i MI” – Björn Thulin  

Carina Hiller

Carina Hiller

Handledare i utvecklande ledarskap

Carina Hiller har föreläst inom temat ledarskap i cirka 10 års tid och då till stor del föreläst inom socialtjänsten och privat sektor, men har även lett klasser i ämnet på flera yrkeshögskolor. Sedan 2020 är hon handledare inom ”Utvecklande Ledarskap”, vilket är ett ledarskapskoncept framforskat av Försvarshögskolan.

”Mitt ledarskap är och har varit en naturlig del av mitt liv som mamma, egen företagare, försäljningschef, projektledare, VD, föreläsare, guide, ledningsgruppsledamot, vän och som individ. För mig är ledarskap brett och viktigt för all positiv utveckling.” – Carina Hiller

Gunnar Törngren

Gunnar Törngren

Socionom och handledare

Gunnar Törngren är socionom med 25 års erfarenhet av utbildning/handledning. Han är utbildad av den lösningsfokuserade arbetsmodellens upphovspersoner (de Shazer & Kin Berg, vid BFTC), är tidigare ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi) sämt är författare till böckerna ”Utredning som förändringsverktyg” och ”Handledningens perspektiv”.

”Jag strävar efter att utbildningarna/föreläsningarna ska vara användbara, energigivande, lättsamma på ett seriöst sätt och bidra till en ökad arbetslust” – Gunnar Törngren 

Jan Jensen

Jan Jensen

Socionom och handledare

Jan Jensen är socionom och har en teoretisk utbildning i jagstrukturerande psykoterapi. Sedan 2005 har han arbetat som handledare samt som föreläsare och utbildare inom teman så som Kris och trauma ur ett barnpsykiatriskt perspektiv, Komplex traumatisering, Exilproblematik, Asylproblematik, Anknytningsproblematik samt praktiska arbetsmodeller, etc. Som socionom har han bl.a. arbetat på BUP, och socialtjänsten med olika myndighetsutövande funktioner.

”I föreläsningssammanhang är det viktigt för mig att på ett prestigelöst sätt arbeta med att sprida och förankra fundamental kunskap om det mänskliga lidandet samt presentera praktiska och effektiva modeller för hur man kan arbeta för att bygga arbetsallians med de klienter/patienter som behöver vår hjälp mest.” – Jan Jensen

Louise Lind

Louise Lind

Beteendevetare och handledare

Louise Lind har föreläst i många år och ansvarat för utbildningar inom ledarskap till chefer på olika nivåer. Hon har hållit i flertalet ledarutbildningar varje termin/månadsvis via Företagsuniversitetet & Folkuniversitetet i Ledarskap. Louise har även själv en över 20 år lång bakgrund som chef och har 70 högskolepoäng i Ledarskap. Utöver det är hon också utbildad i konflikthantering via Thomas Jordan, en utbildning för organisationskonsulter och psykologer.

”Interaktion gör föreläsningar och utbildningar allra bäst. Jag har kunskap och erfarenheter – ni som grupp är experter på er arbetssituation och hur det känns och fungerar. Tillsammans skapar vi lärande och utveckling på individ och gruppnivå” – Louise Lind

Malin Selberg

Malin Selberg

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Malin Selberg har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med ett självskadande- och/eller suicidalt beteende och deras familjer. Hon har arbetat både inom socialtjänsten som familjebehandlare och inom barn- och ungdomspsykiatrin som familjeterapeut. Hon är idag verksam som metodhandledare och utbildare inom området.

”Min förhoppning är att föreläsningen ska bidra till en fördjupad förståelse för arbetet med självskadande ungdomar och deras familjer samt att deltagaren ska gå därifrån med konkreta verktyg som de kan använda i sin kliniska vardag” – Malin Selberg    

Marianne Saur Hedlund

Marianne Saur Hedlund

Socionom och handledare

Marianne Saur Hedlund är socionom och utbildad processkonsult. Hon har arbetat i 40 år inom kommunal socialtjänst, som socialsekreterare och chef. Sedan sex år tillbaka arbetar hon som konsult/handledare/föreläsare främst inom kommunal socialtjänst. Föreläsningen/utbildningen kring feedbackkultur och appreciative inquiry har genomförts i flera kommuner.

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson

Socionom och handledare

Mirjam Johansson är socionom och utbildad ICF-coach. Hon har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. Sedan 2017 driver hon ett eget företag där hon utbildar socialtjänsten inom specifika utredningsmetoder. Det gemensamma fokuset för dessa utbildningar är det lösningsfokuserade förhållningssättet som hjälper oss att möta människor i svåra situationer. Parallellt med detta har hon coachande samtal för personer i olika livssituationer.

Hon har även utbildat samtliga inspektörer inom Arbetsmiljöverket i bemötande och konfliktreducerande samtal.    

Nita Gyllander

Nita Gyllander

Leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi och handledare

Nita Gyllander är leg psykoterapeut, rörelse/dansterapeut, lärare och handledare. Hon är medförfattare till forsknings-rapporterna ”Dansterapi för deprimerade tonårsflickor” och ”Dansterapi för pojkar med ADHD, Dans – forskning och utveckling”. Nita har arbetat som lärare och handledare sedan 2003 i bl.a. dansterapi och specialpedagogik vid Stockholms Konstnärliga Högskola samt Stockholms universitet, samt är även sedan 2008 även lärare och handledare vid bl.a. Grundläggande utbildning samt Certifieringsutbildning i DMTT-metoden.

Sanna Holmström

Sanna Holmström

Specialpedagog och handledare

Sanna Holmström är förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet. Hon har under flera år hållt föreläsningar och workshops för personal och ledare inom berörda områden. Idag arbetar hon med att föreläsa samt handleder personal och ledningsgrupper inom förskola, skola och socialtjänst. Sanna arbetar även med att göra pedagogiska kartläggningar av barngrupper och enskilda barn och har under många år fördjupat sig i ämnen kring autism och fördjupat sig i bl.a. tillämpad beteende analys (TBA).

” Jag har en stor nyfikenhet kring varför vi människor fungerar så olika. Denna nyfikenhet har drivit mitt arbete i förskolans värld. Anknytningen ligger mig varmt om hjärtat, så jag har fördjupat mina kunskaper inom ämnet i olika studiesammanhang, under specialpedagog-utbildningen och även utifrån ett vuxenperspektiv i handledarutbildningen. – Sanna Holmström

Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hon har föreläst för socionomer, familjeterapeuter och familjebehandlare, personal på boenden för barn och ungdomar, familjehem, föräldrar, lärare och andra som arbetar med eller lever med barn.

”Jag är en interaktiv föreläsare som ungefär var tjugonde minut lägger in en aktivitet eller gruppreflektion. Jag tror att vi lär oss bäst när många sinnen får vara med och kroppen blir engagerad i lärandet. Jag är mån om att deltagarna får med sig något konkret hem, och avsätter tid i föreläsningen för egen reflektion över hur den nya kunskapen ska kunna användas”. – Ulrika Ernvik  

Åsa Löfström

Åsa Löfström

Socionom, Leg. psykoterapeut och handledare

Åsa Löfström är socionom och leg psykoterapeut med systemteoretisk och psykodynamisk inriktning. Hon är handledare och lärare i psykoterapi och har arbetat länge inom socialtjänst, behandlingshem, företagshälsa och med terapier och samtal. Åsa har erfarenhet som chef både inom privat och kommunal sektor och har ett särskilt intresse för och kunskap kring just stress och utmattning.