Hur handledning går till


Handledning ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats och vi utgår alltid från den verklighet som den aktuella arbetsgruppen arbetar och befinner sig i. Då vi är över 70 handledare som arbetar på Orion så är vi övertygade om att vi kan matcha er arbetsgrupps önskemål och arbetsområde.

Handledningsuppdragen löper ofta över ett till flera år, men kan även vara kortare och mer tidsavgränsade uppdrag. Vanligtvis träffar man arbetsgruppen för handledning cirka en till två gånger i månaden och längden för varje tillfälle kan variera på ofta mellan 1,5 – 3 timmar. En optimal gruppstorlek för en handledning är mellan 4-8 deltagare, men både mindre och större grupper förekommer också. Det är viktigt att var och en ges utrymme och möjlighet att kunna lyfta sina eventuella utmaningar eller funderingar.

Vi på Psykoterapigruppen Orion arbetar med olika teoretiska inriktningar och har olika erfarenheter och speciella kompetensområden. Vanliga inslag i handledning kan dock vara reflekterande team utifrån gruppens arbetssätt och/eller rollspel, i de fall gruppen känner sig bekväm med detta.

Efter att ni beskrivit uppdraget och gruppens förutsättningar matchar vi detta med vår mest passande handledare. Vi rekommenderar att denne sen får möjlighet att träffa arbetsgruppen, så att de kan “känna handledaren på pulsen” och att gruppen på så sätt bättre kan avgöra om ni vill inleda handledningen. I mötet med handledaren kan även gruppens behov och önskemål ytterligare förtydligas, så dessa förväntningar sen verkligen kan bli tillgodosedda under den kommande handledningen.

 

Handledarens roll


Grupphandledaren arbetar för att stärka såväl de individuella deltagarna som gruppen som helhet. Handledaren hjälper deltagarna att fokusera på relevanta frågeställningar och kan helt enkelt förtydliga och definiera aktuella problem för såväl gruppen som individen. När utmaningarna synliggörs blir de möjliga att skärskåda och hantera. Handledningen kommer på så sätt verksamheten till del.

Handledaren är den som ansvarar för och håller i handledningsprocessen. Dennes expertfunktion är att förstå personliga och mellanmänskliga processer, både för de klienter som tas upp i handledningen och för de personer som ingår i handledningen. Handledaren är oftast inte expert på de handleddas yrkesuppgifter, men är den som lyfter fram den kunskap som finns (hos den handledde, hos kollegorna i gruppen, hos handledaren själv).

I egenskap av professionell och utifrån kommande part, är handledarens uppgift även att se till och uppmuntra deltagarna att våga släppa fram och arbeta med sina känslor och attityder inför exempelvis etiska frågeställningar, dilemman, normer och situationer i arbetet, och/eller i sitt förhållningssätt till kollegor och arbetsgrupp. På så sätt kan svårigheter och möjligheter tydliggöras, varpå nya perspektiv upptäcks och prövas. Ofta sker detta genom att konkreta situationer presenteras och diskuteras. Händelser – känslor och företeelser som upplevts som särskilt avgörande, typiska eller känslomässiga – diskuteras för att deltagarna i gruppen bättre ska förstå sitt handlande och/eller de känslor som situationen väcker.