För vem handledning passar


Grupphandledning passar alla. Däremot behöver alltid innehåll och upplägg anpassas efter verksamheten och gruppens förutsättningar, erfarenheter och sammansättning.

Handledning är varken gruppterapi, utbildning eller ett arbetslagsmöte, men kan ha inslag av alla dessa områden. De olika begreppen står för olika sorters insatser, vilka kompletterar men ersätter inte varandra. I terapi sätts hela individen i fokus. Terapin arbetar på många individuella nivåer och kommer ofta in på ett mycket mer privat plan. Arbetsmöten, å sin sida, fokuserar i huvudsak på specifika frågor inom arbetet. Här finns sällan utrymme för att skapa känslomässig förståelse, istället handlar det ofta rent instrumentellt om vad som behöver göras, av vem, hur och när. Handledning däremot, fokuserar på deltagarnas yrkesroller, yrkesidentiteter och de situationer och dilemman som uppstår inom arbetets ramar. Många – för att inte säga de flesta – beslut fattas utifrån känslomässiga aspekter. Genom att lyfta känslor som en viss arbetssituation kan väcka, får vi lättare att urskilja och förhålla oss till mönster, system och processer.

Handledning fungerar ofta som en naturlig och självklar del i arbetet, men kan också introduceras som en tillfällig insats, under en mer avgränsad tidsperiod. Kanske då under ett visst specifikt, och kanske mer akut, skede, så som vid en omorganisation, eller vid att en ny klientgrupp eller ett nytt arbetssätt implementeras.