Handledning genom Orion


Hos oss arbetar ca 100 handledare med olika tematiska expertiser och erfarenheter. Oavsett om ni söker handledning för ett arbetslag, en ledningsgrupp eller kanske ett projektteam så kommer ni hitta rätt handledning hos oss.

Psykoterapigruppen Orion arbetar utifrån senaste forskning och beprövad erfarenhet. Vi ger stöd till en mängd olika uppdragsgivare, så som kommunala verksamheter, privata företag och ideella organisationer. 

Grupphandledning erbjuder en trygg och avgränsad miljö, med tid och plats för reflektion och erfarenhetsutbyte. Här kan Du och Ni får hjälp att fokusera på aktuella dilemman, ostört dela erfarenheter och med stöd av handledaren få syn på alternativa problemlösningar och vägar framåt. Handledning är en kompetensutvecklande och personalvårdande insats som direkt kommer verksamheten till gagn.

Genom att tillsammans med kollegor, och en extern handledare, lyfta fram och skärskåda situationer från arbetets vardag, blir handledning en mycket bra hjälp till såväl problemlösning, konflikthantering och/eller stressreducering.

Deltagarna bidrar med egna frågeställningar och reflektioner. Genom att arbeta med, samt pröva och granska dilemman, processer och enskilda situationer, kan man utmana egna beteenden och tankemönster för att därigenom växa i sin yrkesroll. Man lär och inspireras av övriga i gruppen, samtidigt som man ytterligare kan förstå sin egen kompetens. Därigenom växer var och en i sin professionella hållning

Tillsammans med handledaren får den enskilde, liksom gruppen, hjälp att skärskåda situationer som är förknippade med osäkerhet, utmaningar eller problem. Handledaren kan opartiskt synliggöra och lyfta fram problemställningar och dilemman för att tillsammans med deltagarna reflektera kring dessa och söka alternativa förhållningssätt, arbetssätt och lösningar. Härigenom ges den enskilde möjlighet att hitta nya infallsvinklar i förhållande till problematiken. Handledning innebär alltså en konkret chans att lösa knutar och tackla svårigheter, liksom att pröva och se problem ur nya perspektiv.